Skip to content
Wat wordt jouw leiderschapsverhaal?
09 juli 2020

Bij GalanNXT staat onze eigen ontwikkeling hoog in het vaandel. Zo hebben we voor onze adviseurs onder meer een ontwikkelprogramma samengesteld. Eén module daarin is persoonlijk leiderschap. Trekker GalanNXT Martijn Giezeman schreef een blog over deze module, waarin adviseurs zelf de pen oppakken om auteur te worden van hun eigen leiderschapsverhaal. “Vanuit de perspectieven: zelfkennis, interactie met de ander en het creëren en manifesteren van jouw purpose gaan we jouw leiderschapsverhaal vormgeven.”

“Bij GalanNXT zijn we ervan overtuigd dat jouw persoonlijke ontwikkeling je hele leven doorgaat en dat je betekenisgeving bepaalt hoe je je tot de wereld verhoudt. Deze overtuigingen delen wij met vooraanstaande wetenschappers van Harvard University op het gebied van adult development, zoals Professor Robert Kegan[1] en Dr Jennifer Garvey Berger[2]. Zij hebben een theorie en ontwikkelmethode ontwikkeld, genaamd Constructive Developmental theory, die de ontwikkeling van een mens indeelt in ontwikkelstadia. Essentieel element hierin is de subject-object shift, die bepaalt hoe je betekenis geeft aan wat er gebeurt: als iets subject is, ben je ermee vereenzelvigd (gefuseerd) en kun je er niet op reflecteren. Als iets object wordt, kun je erop reflecteren en ontstaat er handelingsperspectief. Hierdoor kun je je ontwikkelen door steeds complexere zaken van subject tot object te maken. Kegan en Garvey Berger bieden handvatten voor het creëren van contexten die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken.”

Van Socialised mind naar Self authoring mind
Tot halverwege de vorige eeuw ging men ervanuit dat persoonlijke ontwikkeling gelijk opliep met fysieke groei en deze stopte na adolescentie als je ‘gesocialiseerd’ was in je relevante context. Zo’n context is bijvoorbeeld de maatschappij, de organisatie, de beroepsgroep of het gezin waar je in opgegroeid bent. Kegan ontdekte dat er nog twee ontwikkelstadia zijn die doorlopen kunnen worden. Na de Socialised mind is het mogelijk om Self Authoring mind en Self Transforming mind te bereiken. Niet alle mensen maken deze ontwikkeling door, recent empirisch onderzoek laat zien dat slechts 10% van de mensheid het laatste stadium bereikt.

Leiders moeten zich losmaken van de goedkeuring van stakeholders
Het bereiken van deze stadia is onder andere afhankelijk van de uitdagingen die de context iemand biedt en tegelijkertijd de support die geboden wordt om aan deze uitdagingen te voldoen. Voor leiders is het van belang om zich op een gegeven moment los te maken van de afhankelijkheid van de goedkeuring van externe stakeholders, die de socialised mind met zich meebrengt. Dat betekent de pen oppakken om zelf de auteur te worden van wat Kegan een ‘self governing system’ noemt. Dat is een systeem van een eigen purpose, principes en waarden. Hij gebruikt daarbij de analogie van een Raad van Bestuur (RvB). Waar mensen met een socialised mind als het ware in hun gedachten een RvB hebben, voelen zij zichzelf geen voorzitter van die RvB. Mensen met een self authoring mind ontwikkelen de competentie om die voorzittersrol in te kunnen vullen. Zij zijn, na de verschillende stakeholders in ‘hun RvB’ te hebben gehoord, in staat hun eigen koers te varen.

Bij GalanNXT geloven we erin dat je je hele leven blijft ontwikkelen. Vandaar dat ons ontwikkelprogramma is gefundeerd op ontwikkelingspsychologie.

Voorbereiden op de NXT Step, ook ná NXT
De Galan Groep wordt vaak vergeleken met een ‘kunstenaarscollectief’ van autonome ondernemende adviseurs. “GalanNXT is mede opgericht om ambitieuze adviseurs op te leiden tot ‘kunstenaars’ voor dit collectief. Een self authoring mind is daarvoor een onmisbare eigenschap. Vandaar dat wij in ons ontwikkelprogramma in de module persoonlijk leiderschap gebruikmaken van de inzichten van Kegan en Garvey Berger.” Designprincipes voor het programma die hieruit volgen zijn onder andere het leren stellen van nieuwsgierige vragen, zoals Kan het ook zo?, het leren hanteren van meerdere perspectieven en het leren zien en beïnvloeden van systemen. Dit zijn essentiële vaardigheden om om te gaan met de complexiteit van het speelveld waarin we functioneren. Het ontwikkelen van een selfauthoring mind draagt onder andere bij aan de volgende doelen op het werk:

 • Het creëren van je eigen werk en het onderscheid kunnen maken tussen je werk en je baan;
 • Zelf-initiërend, -corrigerend en -evaluerend zijn;
 • Gestuurd worden door je eigen visie op het werk en het vak;
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor je werk nemen;
 • Meester zijn van je rollen, baan en carrière;
 • De organisatie bekijken van buiten naar binnen, als één geheel inclusief je relatie tot het geheel en de relaties tussen de verschillende delen.

Uitdaging én support
Naast uitdagende klussen en een ontwikkelprogramma bieden wij GalanNXT-adviseurs een supportstructuur bestaande uit een hecht team, een persoonlijke businesspartner die je helpt met je commerciële ontwikkeling, een mentor die je begeleidt bij jouw persoonlijke ontwikkeling en een coachende leidinggevende waarmee je regelmatig spart over uitdagingen en ontwikkeling in brede zin. “Wij gaan onze adviseurs de komende periode op basis van dit gedachtegoed begeleiden. Mijn eigen visie op leiderschap en ontwikkeling resoneert hier ook sterk mee. In de module leggen we het fundament, waarop we in de verdere begeleiding zullen voortborduren.”

Bij GalanNXT leiden wij ondernemende adviseurs op tot autonome professionals voor het ‘kunstenaarscollectief’ Galan Groep

Als adviseur ben je je eigen instrument
Adviseur Eva Smeele is mede verantwoordelijk voor de ontwikkelmodule van GalanNXT: “Het waardevolle van ons ontwikkelprogramma, dat overigens in totaal uit vier modules bestaat waarvan persoonlijk leiderschap er één is, is dat je niet alleen deelnemer bent, maar het programma ook mede vormgeeft. Het is eigenlijk een soort proeftuin; je staat extra stil bij wat waardevol is in onze ontwikkeling en hoe je dit echt stimuleert. Als adviseur ben je tenslotte je eigen instrument. Bewust zijn van jezelf, van je perspectief, je manier van handelen en hoe je effectief blijft in jouw omgeving is van essentieel belang. Zo verwacht ik dankzij de module persoonlijk leiderschap meer te leren over mijzelf en nog beter te weten hoe ik mij kan inzetten om met elkaar Nederland steeds een beetje beter te maken!”

Wil je zelf ook jouw persoonlijke leiderschap ontwikkelen? Kijk dan bij NXT step.

[1] Robert Kegan: In over our heads, The mental demands of modern life (1995)

[2] Jennifer Garvey Berger: Changing on the job, Developing Leaders for a Complex World (2011) Simple Habits for Complex Times, Powerful Practices for Leaders (2016) en Unlocking Leadership Mindtraps, How to Thrive in Complexity (2019)

Bij GalanNXT staat onze eigen ontwikkeling hoog in het vaandel. Zo hebben we voor onze adviseurs onder meer een ontwikkelprogramma samengesteld. Eén module daarin is persoonlijk leiderschap. Trekker GalanNXT Martijn Giezeman schreef een blog over deze module, waarin adviseurs zelf de pen oppakken om auteur te worden van hun eigen leiderschapsverhaal. “Vanuit de perspectieven: zelfkennis, interactie met de ander en het creëren en manifesteren van jouw purpose gaan we jouw leiderschapsverhaal vormgeven.”

“Bij GalanNXT zijn we ervan overtuigd dat jouw persoonlijke ontwikkeling je hele leven doorgaat en dat je betekenisgeving bepaalt hoe je je tot de wereld verhoudt. Deze overtuigingen delen wij met vooraanstaande wetenschappers van Harvard University op het gebied van adult development, zoals Professor Robert Kegan[1] en Dr Jennifer Garvey Berger[2]. Zij hebben een theorie en ontwikkelmethode ontwikkeld, genaamd Constructive Developmental theory, die de ontwikkeling van een mens indeelt in ontwikkelstadia. Essentieel element hierin is de subject-object shift, die bepaalt hoe je betekenis geeft aan wat er gebeurt: als iets subject is, ben je ermee vereenzelvigd (gefuseerd) en kun je er niet op reflecteren. Als iets object wordt, kun je erop reflecteren en ontstaat er handelingsperspectief. Hierdoor kun je je ontwikkelen door steeds complexere zaken van subject tot object te maken. Kegan en Garvey Berger bieden handvatten voor het creëren van contexten die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken.”

Van Socialised mind naar Self authoring mind
Tot halverwege de vorige eeuw ging men ervanuit dat persoonlijke ontwikkeling gelijk opliep met fysieke groei en deze stopte na adolescentie als je ‘gesocialiseerd’ was in je relevante context. Zo’n context is bijvoorbeeld de maatschappij, de organisatie, de beroepsgroep of het gezin waar je in opgegroeid bent. Kegan ontdekte dat er nog twee ontwikkelstadia zijn die doorlopen kunnen worden. Na de Socialised mind is het mogelijk om Self Authoring mind en Self Transforming mind te bereiken. Niet alle mensen maken deze ontwikkeling door, recent empirisch onderzoek laat zien dat slechts 10% van de mensheid het laatste stadium bereikt.

Leiders moeten zich losmaken van de goedkeuring van stakeholders
Het bereiken van deze stadia is onder andere afhankelijk van de uitdagingen die de context iemand biedt en tegelijkertijd de support die geboden wordt om aan deze uitdagingen te voldoen. Voor leiders is het van belang om zich op een gegeven moment los te maken van de afhankelijkheid van de goedkeuring van externe stakeholders, die de socialised mind met zich meebrengt. Dat betekent de pen oppakken om zelf de auteur te worden van wat Kegan een ‘self governing system’ noemt. Dat is een systeem van een eigen purpose, principes en waarden. Hij gebruikt daarbij de analogie van een Raad van Bestuur (RvB). Waar mensen met een socialised mind als het ware in hun gedachten een RvB hebben, voelen zij zichzelf geen voorzitter van die RvB. Mensen met een self authoring mind ontwikkelen de competentie om die voorzittersrol in te kunnen vullen. Zij zijn, na de verschillende stakeholders in ‘hun RvB’ te hebben gehoord, in staat hun eigen koers te varen.

Bij GalanNXT geloven we erin dat je je hele leven blijft ontwikkelen. Vandaar dat ons ontwikkelprogramma is gefundeerd op ontwikkelingspsychologie.

Voorbereiden op de NXT Step, ook ná NXT
De Galan Groep wordt vaak vergeleken met een ‘kunstenaarscollectief’ van autonome ondernemende adviseurs. “GalanNXT is mede opgericht om ambitieuze adviseurs op te leiden tot ‘kunstenaars’ voor dit collectief. Een self authoring mind is daarvoor een onmisbare eigenschap. Vandaar dat wij in ons ontwikkelprogramma in de module persoonlijk leiderschap gebruikmaken van de inzichten van Kegan en Garvey Berger.” Designprincipes voor het programma die hieruit volgen zijn onder andere het leren stellen van nieuwsgierige vragen, zoals Kan het ook zo?, het leren hanteren van meerdere perspectieven en het leren zien en beïnvloeden van systemen. Dit zijn essentiële vaardigheden om om te gaan met de complexiteit van het speelveld waarin we functioneren. Het ontwikkelen van een selfauthoring mind draagt onder andere bij aan de volgende doelen op het werk:

 • Het creëren van je eigen werk en het onderscheid kunnen maken tussen je werk en je baan;
 • Zelf-initiërend, -corrigerend en -evaluerend zijn;
 • Gestuurd worden door je eigen visie op het werk en het vak;
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor je werk nemen;
 • Meester zijn van je rollen, baan en carrière;
 • De organisatie bekijken van buiten naar binnen, als één geheel inclusief je relatie tot het geheel en de relaties tussen de verschillende delen.

Uitdaging én support
Naast uitdagende klussen en een ontwikkelprogramma bieden wij GalanNXT-adviseurs een supportstructuur bestaande uit een hecht team, een persoonlijke businesspartner die je helpt met je commerciële ontwikkeling, een mentor die je begeleidt bij jouw persoonlijke ontwikkeling en een coachende leidinggevende waarmee je regelmatig spart over uitdagingen en ontwikkeling in brede zin. “Wij gaan onze adviseurs de komende periode op basis van dit gedachtegoed begeleiden. Mijn eigen visie op leiderschap en ontwikkeling resoneert hier ook sterk mee. In de module leggen we het fundament, waarop we in de verdere begeleiding zullen voortborduren.”

Bij GalanNXT leiden wij ondernemende adviseurs op tot autonome professionals voor het ‘kunstenaarscollectief’ Galan Groep

Als adviseur ben je je eigen instrument
Adviseur Eva Smeele is mede verantwoordelijk voor de ontwikkelmodule van GalanNXT: “Het waardevolle van ons ontwikkelprogramma, dat overigens in totaal uit vier modules bestaat waarvan persoonlijk leiderschap er één is, is dat je niet alleen deelnemer bent, maar het programma ook mede vormgeeft. Het is eigenlijk een soort proeftuin; je staat extra stil bij wat waardevol is in onze ontwikkeling en hoe je dit echt stimuleert. Als adviseur ben je tenslotte je eigen instrument. Bewust zijn van jezelf, van je perspectief, je manier van handelen en hoe je effectief blijft in jouw omgeving is van essentieel belang. Zo verwacht ik dankzij de module persoonlijk leiderschap meer te leren over mijzelf en nog beter te weten hoe ik mij kan inzetten om met elkaar Nederland steeds een beetje beter te maken!”

Wil je zelf ook jouw persoonlijke leiderschap ontwikkelen? Kijk dan bij NXT step.

[1] Robert Kegan: In over our heads, The mental demands of modern life (1995)

[2] Jennifer Garvey Berger: Changing on the job, Developing Leaders for a Complex World (2011) Simple Habits for Complex Times, Powerful Practices for Leaders (2016) en Unlocking Leadership Mindtraps, How to Thrive in Complexity (2019)

BIO


Martijn Giezeman

Martijn Giezeman is initiatiefnemer en trekker van GalanNXT. In een serie blogs betoogt hij waarom de tijd nú rijp is voor de frisse en uitgesproken aanpak van een nieuwe generatie.